Vítame Vás na oficiálnych stránkach našej školy

 

Gymnázium duklianskych hrdinov

Adresa: Komenského 16, 089 01 Svidník

Tel.: +421 (0)54 752 1036

E-mail: skola@gdh.sk

Nové:

12.06.2020
Informácia pre záujemcov o štúdium - 2. kolo prijímacích skúšok

Riaditeľ Gymnázia duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník oznamuje, že v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s bodom 4. 1 Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. apríla 2020, ktoré vydal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 11. 6. 2020 rozhodol o konaní 2. kola prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka gymnázia so štvorročným vzdelávacím programom.

Pre prijímacie konanie v 2. kole platia Kritéria prijímacieho konania do 1. ročníka 4-ročného štúdia pre školský rok 2020/2021 - upravené v dôsledku mimoriadnej situácie, ktoré nájdete na kliknutím na tento odkaz.

Prijímacie konanie sa vykoná administratívnym spôsobom.

Prihlášky je potrebné doručiť do 19. júna 2020 na našu školu jedným z týchto spôsobov:

- elektronicky - odoslaním naskenovaného tlačiva e-mailom na adresu riaditel@gdh.sk
- klasickou poštou na adresu školy (19. jún 2020 je dátum doručenia do školy),
- osobne s podmienkou dodržania všetkých bezpečnostných opatrení.
Pre urýchlenie komunikácie Vás prosíme uviesť na prihláške e-mailový a telefonický kontakt.


RNDr. Ján Rodák
riaditeľ školy


20.04.2020
Klasifikácia v 2. polroku šk. roka 2019/2020

Vážení rodičia, milí žiaci.
Dňa 6. apríla 2020 vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Celé znenie usmernenia si môžete prečítať na tejto stránke.
Pedagogická rada sa s uvedeným rozhodnutím oboznámila na svojom zasadnutí formou "online meetingu" dňa 15. apríla 2020 a rozhodla, že sa na konci školského roka 2019/2020 budú klasifikovať známkou všetky predmety okrem dvoch - Telesná a športová výchova a Umenie a kultúra.
V súlade s uvedeným usmernením zároveň oznamujeme, že žiaci, ktorí zo subjektívnych príčin nesplnia požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania, budú na základe rozhodnutia pedagogickej rady komisionálne preskúšaní (najneskôr do 31.8.2020).

Vedenie školy


24.03.2020
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dnes oznámil ďalšie opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.
Najpodstatnejšie z nich, ktoré sa týkajú našich žiakov:
- prerušenie vyučovanie na školách a školských zariadeniach pokračuje až do odvolania,
- externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa v tomto roku neuskutočnia.
Viac informácií nájdete na stránkach MŠVVaŠ SR


V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 ministerka školstva na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. V súvislosti s tým sa menia termíny maturitných skúšok. Viac informácií nájdete na stránkach MŠVVaŠ SR


Konzultačné hodiny v školskom roku 2019/2020 ... aktualizácia pre 2. polrok


V mesiaci február 2020 sme začali realizovať aktivity projektu „Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu duklianskych hrdinov vo Svidníku“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 1 – Vzdelávanie, Investičná priorita – 1.1.1. Viac info na tejto stránke


Aj v tomto školskom roku pokračujeme v aktivitách projektu IT AKADÉMIA - VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE


Interreg PL-SK

Naše gymnázium bolo partnerom mikroprojektu Trasou karpatských bylín pri hľadaní rastliny „telekia speciosa“ , ktorého realizátorom je I Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego w Rzeszove v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020. Viac info na tejto stránke ...


Úhrada stravy v školskom roku 2019/2020


Fotografie z vianočnej akadémie 2018


Tlačivo na uvoľnenie žiaka z vyučovania.


Fotografie zo slávnostnej akadémie pri príležitosti 70. výročia založenia našej školy


Fotografie z exkurzie do Anglicka 2018


Fotografie z karnevalu 2018


Rozvrh hodín v školskom roku 2018/2019


Po dlhšej pauze vyšlo nové číslo časopisu Sviggy.


Fotografie zo študentského plesu a ďalších akcií nájdete na našej facebook-ovej stránke


Gymnázium DH je partnerskou školou Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach


Elektronická triedna kniha


Úspechy našich žiakov


Internetová žiacka knižka