Vítame Vás na oficiálnych stránkach našej školy

 

Gymnázium duklianskych hrdinov

Adresa: Komenského 16, 089 01 Svidník

Tel.: +421 (0)54 752 1036

E-mail: skola@gdh.sk

Nové:

29.05.2020
Informácia pre záujemcov o štúdium
Vážení uchádzači o štúdium na našej škole. Všetky rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí na štúdium na našej škole boli zaslané buď na Vaše e-mailové adresy, ak ste ich mali uvedené v prihláške na štúdium, alebo poštou, ak sme nemali Váš e-mailový kontakt. V prípade, že Vám ešte neboli doručené, kontaktujte nás na tel. číslach 054 7521036 alebo 0903 797566. Aktualizovanú výsledkovú listinu prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 po doručení prvých záväzných potvrdení o nenastúpení na štúdium na našej škole nájdete po kliknutí na tento odkaz
Očakávame, že potvrdení o nenastúpení na štúdium bude ešte viac, výsledkovú listinu budeme priebežne aktualizovať.


25.05.2020
Informácia pre záujemcov o štúdium
Výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 v časti Aktuality - Prijímačky - Výsledky
Uchádzači sú v tabuľke zoradení podľa kódov, ktoré Vám zasielame e-mailom.


04.05.2020
Informácia pre maturantov - skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu nájdete v časti Aktuality - Oznamy pre študentov


23.04.2020
Vážení rodičia, absolventi a priatelia našej školy.
Dovoľujeme si Vám pripomenúť a požiadať tých, ktorí tak ešte neurobili, o venovanie 2% Vami zaplatenej dane pre našu školu. Viac informácií na stránke www.gdh.sk/2percenta . Uvedené tlačivá môžete doručiť aj na sekretariát našej školy v pracovných dňoch v čase 7.30 - 14.00 hod.

Vedenie školy a Rodičovská rada pri Gymnáziu DH


20.04.2020
Klasifikácia v 2. polroku šk. roka 2019/2020

Vážení rodičia, milí žiaci.
Dňa 6. apríla 2020 vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Celé znenie usmernenia si môžete prečítať na tejto stránke.
Pedagogická rada sa s uvedeným rozhodnutím oboznámila na svojom zasadnutí formou "online meetingu" dňa 15. apríla 2020 a rozhodla, že sa na konci školského roka 2019/2020 budú klasifikovať známkou všetky predmety okrem dvoch - Telesná a športová výchova a Umenie a kultúra.
V súlade s uvedeným usmernením zároveň oznamujeme, že žiaci, ktorí zo subjektívnych príčin nesplnia požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania, budú na základe rozhodnutia pedagogickej rady komisionálne preskúšaní (najneskôr do 31.8.2020).

Vedenie školy


16.04.2020
v pondelok 20. apríla 2020 začíname s online vzdelávaním prostredníctvom aplikácie Cisco Webex Meetings podľa tohto rozvrhu hodín.

Návody na inštaláciu potrebných aplikácií nájdete na tejto stránke.

O spôsobe prihlásenie sa na hodiny Vás budú informovať jednotliví vyučujúci.


27.03.2020
Aktuálne informácie o prijímacom konaní do 1. ročníka štvorročného štúdia na školský rok 2020/2021


24.03.2020
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dnes oznámil ďalšie opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.
Najpodstatnejšie z nich, ktoré sa týkajú našich žiakov:
- prerušenie vyučovanie na školách a školských zariadeniach pokračuje až do odvolania,
- externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa v tomto roku neuskutočnia.
Viac informácií nájdete na stránkach MŠVVaŠ SR


V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 ministerka školstva na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. V súvislosti s tým sa menia termíny maturitných skúšok. Viac informácií nájdete na stránkach MŠVVaŠ SR


Konzultačné hodiny v školskom roku 2019/2020 ... aktualizácia pre 2. polrok


V mesiaci február 2020 sme začali realizovať aktivity projektu „Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu duklianskych hrdinov vo Svidníku“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 1 – Vzdelávanie, Investičná priorita – 1.1.1. Viac info na tejto stránke


Aj v tomto školskom roku pokračujeme v aktivitách projektu IT AKADÉMIA - VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE


Interreg PL-SK

Naše gymnázium bolo partnerom mikroprojektu Trasou karpatských bylín pri hľadaní rastliny „telekia speciosa“ , ktorého realizátorom je I Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego w Rzeszove v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020. Viac info na tejto stránke ...


Úhrada stravy v školskom roku 2019/2020


Fotografie z vianočnej akadémie 2018


Tlačivo na uvoľnenie žiaka z vyučovania.


Fotografie zo slávnostnej akadémie pri príležitosti 70. výročia založenia našej školy


Fotografie z exkurzie do Anglicka 2018


Fotografie z karnevalu 2018


Rozvrh hodín v školskom roku 2018/2019


Po dlhšej pauze vyšlo nové číslo časopisu Sviggy.


Fotografie zo študentského plesu a ďalších akcií nájdete na našej facebook-ovej stránke


Gymnázium DH je partnerskou školou Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach


Elektronická triedna kniha


Úspechy našich žiakov


Internetová žiacka knižka