Deň PSK

Aktivity na našej škole:

- 8.30 - 10.05 - hodiny občianskej náuky v II.A a II.B triede so zameraním na informácie o Prešovskom samosprávnom kraji, zaujímavostiach regiónu, kompetenciách PSK a vyšších územných celkov,

- 10.20 - 11.55 - hodiny dejepisu v III.A a III.B triede, venované 30. výročiu Nežnej revolúcie, spojené s návštevou výstavy Svidnícka Nežná 30 v Podduklianskej knižnici vo Svidníku,

- 10.20 - 11.05 - predstavenie dokumentárneho filmu "Podkarpatská rusínska maliarska škola" - v rámci projektu Stretnutia pri dokumenrárnom filme v spolupráci so Združením inteligencie Rusínov Slovenska

- 13.20 - 14.50 - Spoločenskovedný seminár IV.A, IV.B - otvorená hodina - Kompetencie PSK

 

 

15.11.2019

8.00 - beseda s Dr.h.c. prof. Ing. Jánom JECHOM, PhD., Ing. Emilom HAĽKOM, a Jozefom LEĽOM - absolventmi našej školy