História našej školy sa  začala  14. septembra 1948, ktorý je  považovaný  za dátum zriadenia vtedy tzv. Štátneho ruského gymnázia vo Svidníku. V uvedenom školskom roku v novozriadenom gymnáziu boli iba dve triedy - jedna bola klasická a druhá reálka - 1.A - s počtom 21 žiakov a 1.B, ktorú navštevovalo 29 žiakov, teda spolu 50 žiakov. V súčasnosti má naša škola 312 žiakov v 11 triedach. Po prvý krát v histórii školy sme otvorili aj jednu  triedu  osemročného  gymnázia.  Na  škole vyučuje  21 pedagógov. O  prevádzku školy vrátane školskej jedálne sa stará 10 nepedagogických zamestnancov.

Viac informácií o našej škole sa dozviete na adrese www.gdh.sk.