História

      70 rokov v dejinách ľudstva nie je dlhá doba. 70 rokov v histórii školy je dostatočne dlhým obdobím na zamyslenie. Táto škola prešla celým radom zmien, nech to boli zmeny organizačné v náplni a dĺžke štúdia, zmeny v názve školy, v personálnom obsadení a iné.

      Založenie Štátneho ruského gymnázia vo Svidníku v r. 1948 je najkrajším darom pre tento región. Bola naplnená túžba mnohých generácií, ktoré sa zasadzovali za vytvorenie strednej školy v tomto regióne.

      14. september 1948 je považovaný za dátum zriadenia Štátneho ruského gymnázia vo Svidníku. S riadnym vyučovaním sa začalo dňa 17. septembra 1948, školský rok bol ukončený 30. júna 1949.

      V uvedenom školskom roku v novozriadenom gymnáziu boli iba dve triedy - jedna bola klasická a druhá reálka - 1.A - s počtom 21 žiakov a 1.B, ktorú navštevovalo 29 žiakov, teda spolu 50 žiakov. Približne 50 % žiakov bolo z okresu Bardejov, Humenné, Stropkov, Giraltovce, Medzilaborce a Sabinov.

      Ako prvý riaditeľ školy sa v prameňoch uvádza Alexander Levin a v tom istom školskom roku aj druhý riaditeľ P. Rastorgujev. Vyučovacím jazykom v gymnáziu bol ruský jazyk, preto aj škola mala oficiálny názov Štátne ruské gymnázium.

      Pedagogický kolektív gymnázia tvorili Grigorij Jevsej, Marta Iľkovičová, Ctibor Hrabí, Nikolaj Žalkovskyj a Juraj Cimbora.

      Začiatky boli veľmi ťažké. Ako internát slúžili spočiatku triedy gymnázia. Obyvatelia Svidníka privítali vytvorenie novej školy a pomáhali študentom aj profesorom s ubytovaním, i keď v povojnových rokoch to nebolo jednoduché.

      V šk. roku 1949/50 v gymnáziu boli už 4 triedy: 1.A - 40 žiakov, 2.A - 21 žiakov, 2.B - 28 žiakov a 3. ročník - 27 žiakov, spolu 116 žiakov.

      Na základe rozhodnutia Povereníctva školstva, vedy a kultúry v Bratislave bolo gymnázium premenované na Ruské gymnázium pamiatky Dukelských hrdinov vo Svidníku.

      Bolo to na počesť 5. výročia Karpatsko - duklianskej operácie a na slávnostnom zhromaždení sa zúčastnil generál Rašil.

      Riaditeľom v tomto školskom roku bol Peter Bunganič, ktorý po odchode z nášho gymnázia pôsobil na FF UPJŠ v Prešove ako docent na Katedre ukrajinského jazyka a literatúry (autor známeho Slovensko - ukrajinského slovníka).

      V školskom roku 1950/51 boli štyri triedy: 1.A - 29 žiakov, 2.A - 34 žiakov, 3.A - 40 žiakov a 4. trieda - 24 žiakov, spolu 127 žiakov. V druhom polroku šk. roku 1950/51 sa zavádza nový vyučovací predmet - ukrajinský jazyk, ktorý vyučoval Ctibor Hrabí, profesor zemepisu, prírodopisu, chémie a deskriptívnej geometrie. Riaditeľom školy v tomto školskom roku bol Iľja Vološčuk. Pedagogický zbor tvorili: M. Kováčová, G. Jevsejev, O.V.Kušnirová, V. Rudý, J.Cimbora, I. Vološčuková, C.Hrabí a Zdena Hrabí.

      Okrem uvedených učiteľov treba spomenúť aj učiteľov - suplentov z meštianskej školy: Irenu Zavackú, Katarínu Ivančovú, Mikuláša Zavackého a Andreja Dulebu.

      V tomto školskom roku opúšťajú školu prví absolventi: 23 absolventov denného štúdia vo veku 21 -27 rokov.

      Svidnícke gymnázium už vo svojich začiatkoch žilo veľmi aktívnym kultúrnym životom. Pri škole bol vytvorený tanečno - spevácky súbor, ktorý viedol Juraj Cimbora, profesor školy (neskôr umelecký vedúci súboru PUĽS v Prešove). Tento súbor vystupoval nielen vo Svidníku a v blízkom okolí, ale aj v iných mestách, ba dokonca bol na dvojtýždňovom turné v Čechách a na Morave. Vystupoval v Brne, Prahe, Olomouci, Ostrave.

      Študenti sa zúčastňovali stavebných brigád, pomáhali pri zalesňovaní vojnou zničených lesov. A to v čase, keď ešte na poliach boli bojaschopné tanky, delá a nevybuchnuté míny, ba stalo sa, že ešte aj v tomto čase našli študenti v lesoch padlých vojakov.

      Gymnazisti vtedy vydávali časopis pod názvom Druzjam školy.

      Takéto boli začiatky vzniku nášho gymnázia.

      V školskom roku 1951/52 boli štyri triedy: 1.A - 39 žiakov, 2.A - 21 žiakov, 3.A - 31 žiakov, 4. ročník - 40 žiakov, spolu 131 žiakov. Dosiaľ vyučovacím jazykom bol jazyk ruský. Celá pedagogická dokumentácia je písaná po rusky.

      Dňa 30. augusta 1951 uznesením Konferencie učiteľov Svidníckeho okresu došlo k zmene vyučovacieho jazyka z ruštiny na ukrajinský jazyk.

      Riaditeľom školy bol Iľja Vološčuk, pedagogický zbor tvorili: Juraj Bača, Viera Dribňaková, Irena Vološčuková, Vasiľ Rudý, Ctibor Hrabí a Juraj Cimbora.

      V školskom roku 1952/53 boli 4 triedy: I.roč. - 40 žiakov, II.roč. - 38 žiakov, III.roč. - 27 žiakov a IV.roč. - 28 žiakov, spolu 133 žiakov. Riaditeľom školy v tomto školskom roku bol Iľja Vološčuk. Odišiel Juraj Bača, nastúpil nový učiteľ Andrej Ducár. V tomto školskom roku maturovali v júni 1953 štvrtáci a v auguste 1953 maturovali tretiaci. Ďalšie dva ročníky nastúpili do Jedenásťročnej strednej školy vo Svidníku.

      Na Ruskom gymnáziu pamiatky Dukelských hrdinov vo Svidníku od školského roku 1950/51 do školského roku 1952/53 zmaturovalo 117 absolventov.

      Školským zákonom z roku 1953 sa zavádza v našom školstve jednotná sústava výchovy a vzdelávania mládeže. Zanikajú gymnázia ako základný typ strednej všeobecno-vzdelávacej školy a namiesto nich sa vytvárajú jedenásťročné stredné školy (JSŠ).

      Od školského roku 1953/54 sa na základe tohto zákona i vo Svidníku postupne mení systém vzdelávania a dochádza k zlúčeniu základnej školy a gymnázia. Riaditeľom JSŠ bol Iľja Vološčuk. V tomto školskom roku v 4 triedach študovalo 153 žiakov.

      V školskom roku 1954/55 v 5 triedach študovalo 167 žiakov. Riaditeľom bol Ivan Dacej. Ako noví učitelia sa uvádzajú J. M. Karaffa, Ivan Mindoš, Melánia Gulová a Vasiľ Franko.

      V školskom roku 1955/56 v 7 triedach študovalo 193 žiakov. Riaditeľom školy bol Ivan Dacej. Ako noví učitelia sa uvádzajú v prameňoch Štefan Šlepecký - zároveň prvý absolvent tunajšieho gymnázia, Ivan Stanko, Štefan Zelizňak a Andrej Masica.

      V školskom roku 1958/59 v 5 triedach študovalo 122 žiakov. Riaditeľom školy bol Andrej Masica .Pedagogický zbor doplnili Michal Kucer, Štefan Minčič a ako zástupca riaditeľa školy Vasiľ Hrinko.

      V školskom roku 1959/60 v 3 triedach študovalo 89 žiakov. Riaditeľom školy bol Štefan Minčič, jeho zástupcom Ivan Mindoš.

      Do školského roku 1959/60 maturovalo na Jedenásťročnej strednej škole vo Svidníku spolu 302 študentov. Na základe školského zákona z roku 1960 sa vytvára postupne nový typ strednej všeobecnovzdelávacej školy (SVŠ), ktorej úlohou bolo poskytovať úplné stredné všeobecné a polytechnické vzdelanie.

      Hlavný dôraz sa kládol na prípravu žiakov na vysokoškolské štúdium. Učebné osnovy SVŠ boli diferencované, triedy sa špecializovali, delili sa na humanitnú a prírodovednú vetvu. Riaditeľom bol Štefan Minčič, v školskom roku 1964/65 - Michal Maskalík a v školskom roku 1965/66 Ivan Hončar, ktorý vo funkcii riaditeľa pôsobil až do júna 1984.

      Vo funkcii zástupcu riaditeľa školy sa postupne vystriedali: Juraj Lipčak, Jozef Tančin, Jozef Chudík a Michal Popovič.

      Pedagogický kolektív doplnili: I. Birčak, J. Cuper, V. Gajdula, J. Magdziak, M. Čobirka, Š. Čekan, F. Gajdoš, J. Kimák a M. Temkovitz.

      Ani školský rok 1969/70 nebol bez zmien. V zmysle zákona č. 168/1968 Zb. a vyhlášky č. 104/1969 o organizácii gymnázií zriaďujú sa opäť gymnázia ako štvorročné stredné školy od 1. septembra 1969. Stredné všeobecnovzdelávacie školy postupne prechádzajú na gymnaziálny typ, a tak v rokoch 1969 - 72 sa často označujú ako "Stredná všeobecno - vzdelavacia škola a gymnázium v ........"

      Rozhodnutím MŠ SSR č. 2384/1970 - II/2 zo dňa 23. februára 1970 došlo k zriadeniu Gymnázia s vyučovacím jazykom ukrajinským vo Svidníku od 1. septembra 1969.

      Treba poznamenať, že v školskom roku 1969/70 bola na tunajšej SVŠ zriadená prvá slovenská trieda s počtom žiakov 25, ktorí maturovali v školskom roku 1971/72.

      Na SVŠ vo Svidníku počas jej existencie od školského roku 1960/61 do školského roku 1972/73 zmaturovalo spolu 569 študentov.

      V roku 1973 sa mení názov školy na Gymnázium Dukelských hrdinov vo Svidníku.

      Od školského roku 1973/74 sa vyučovanie realizuje už len v gymnaziálnych triedach. Samozrejme, nemení sa len názov školy, mení sa hlavne obsahová štruktúra. Pravda, po rokoch sa aj tieto gymnázia dostávajú do zložitej situácie. Systém členenia výučby na humanitný a prírodovedný smer sa postupne prekonáva. Vyžaduje to určité zmeny. Tie spočívajú vo zvýraznení matematicko - prírodovedného vzdelania ako základnej odbornej prípravy spoločnej pre všetkých gymnazistov. Individuálne študijné záujmy žiakov sa zabezbečujú voliteľnými predmetmi.

      Treba zdôrazniť, že počet študujúcich na gymnáziu prevyšuje počet absolventov, pretože od 1. septembra 1973 MŠ SSR zriadilo na Gymnáziu v Banskej Štiavnici prípravku pre štúdium v zahraničí, kde každoročne odchádzali niekoľkí žiaci po absolvovani 3. ročníka - do r.1998 ich bolo 56.

      V súlade so zásadami projektu Ďalší rozvoj československej výchovnovzdelávacej sústavy sa od školského roku 1981/82 začalo na gymnáziach s vyučovaním voliteľnej skupiny odborných predmetov (VSOP). Zavedením VSOP sa v podstate sledovali dva ciele:
      a) zvýšiť záujem absolventov gymnázií o technické smery vysokoškolského štúdia
      b) získanie kvalifikácie, aby študent, ktorý nebol prijatý na vysokú školu, mal kvalifikáciu a mohol sa zamestnať.
      Na našom gymnáziu bol zavedený blok základy strojárstva, základy stavebníctva a neskôr blok programovania.
      V júni 1984 zomiera riaditeľ školy I. Hončar. Po ňom funkciu riaditeľa školy preberá Mgr. Michal Hnat.

      V roku 1987 ukončili našu školu prví maturanti podľa novej koncepcie, prvýkrát sa maturovalo z odborných predmetov. Súčasťou výučby týchto predmetov bola aj prevádzková prax v závodoch. Prevádzkovú prax vykonávali žiaci v 2. a 3. ročníku. Zo strojárstva v Strojárňach potravinárskeho priemyslu vo Svidníku, zo stavebníctva vo vtedajšom Okresnom stavebnom podniku vo Svidníku a z programovania vo výpočtovom stredisku Tesly Stropkov. Funkciu vedúceho učiteľa odbornej prípravy vtedy vykonával Mgr. Milan Michlovič. Pre vyučovanie predmetov bloku základy strojárstva bola na školu prijatá Ing. Ľudmila Živčáková. Blok stavebníctva sme zabezpečovali externými učiteľmi.

      Pre zabezpečenie výučby uvedených blokov VSOP sme vytvárali aj materiálne podmienky. Mali sme odbornú učebňu technického kreslenia, odbornú učebňu programovania, odbornú učebňu merania, škola sa vybavovala výpočtovou technikou atď. Prax však ukázala, že tento experiment sa neosvedčil a školským rokom 1990/91 sa odborné predmety vynechali z učebných plánov a prvoradou úlohou gymnázia sa opäť stala príprava na vysokoškolské štúdium.

      Keď sme už pri histórii školy, vrátime sa ešte trošku späť, lebo nemôžeme nespomenúť, že v školskom roku 1972/73 vzniká Učňovská škola pri Gymnáziu DH Svidník, resp. ku gymnáziu je pričlenená. Prvý rok to boli len dve triedy s počtom 36 žiakov, ale v školskom roku 1977/78 bolo to už 8 tried s počtom 202 žiakov. Na tejto UŠ žiaci študovali tieto odbory: predavač potravinárskeho tovaru, strojný zámočník, automechanik, čašník a kuchár. Spočiatku sa vyučovalo v priestoroch na amfiteátri, neskôr to už bola budova v meste. Táto škola potom bola pričlenená k SOU odevnému vo Svidníku a neskôr presťahovaná do Bardejova.

      Po revolúcii v r. 1989 dochádza k mnohým demokratickým zmenám. Na základe dotazníkov, ktoré boli rozdané žiakom, na základe vyjadrenia sa rodičov a žiakov skončilo sa vyučovanie VSOP - základy strojárstva, základy stavebníctva a programovanie. Vytvárajú sa školské rady, na klasifikačnej porade sa za rodičov zúčastňuje člen rodičovskej rady (Ing. Kožik) a za žiakov žiačka Andrea Kačurová.

      Obrovské zmeny nastavajú v obsahu jednotlivých predmetov najmä v literatúre, dejepise, občianskej náuke. Škola je odideologizovaná, učia sa nové predmety: náboženská výchova, etika, estetika a i. Realizujú sa tajné voľby riaditeľa školy za účasti všetkých pracovníkov, za účasti zástupcov žiakov.

      Badať i zvýšený záujem o štúdium na našej škole, preto krajský úrad v Košiciach, odbor školstva vychádza v ústrety požiadavke vtedajšieho riaditeľa Mgr. M. Hnata a súhlasí s vytvorením 3 tried prvých ročníkov v školskom roku 1990/91. Jedna trieda s vyučovaním ukrajinského jazyka a dve s vyučovacím jazykom slovenským. Tento stav pretrvával až do školského roku 1997/98, kedy sa počet tried prvého ročníka znížil na dve a to v súvislosti s prechodom na základné deväťročné školy.

      Od 1. augusta 1991 do funkcie riaditeľa Gymnázia DH Svidník bol stanovený PaedDr. Ján Magdziak. S jeho menom je spojená jedna veľmi pekná tradícia školy, a to exkurzie našich gymnazistov do Krkonôš (20 rokov). Po jeho smrti sa riaditeľom školy stáva od 1. novembra 1994 RNDr. Anton Berežňák, od 1. februára 1998 túto funkciu vykonávala PhDr. Anna Mihalíková, od 8. apríla 1999 opäť RNDr. Anton Berežňák. 1. júla 2009 bol vedením školy poverený RNDr. Ján Rodák, menovaný do funkcie riaditeľa školy bol 1. apríla 2010.

      Posty zástupcov riaditeľa školy postupne obsadzovali: Michal Popovič, Michal Hnat, RNDr. Michal Polaček, PaedDr. Ján Magdziak, Mgr. Michal Harhaj, Ing. Ľudmila Živčáková, RNDr. Ján Rodák. V súčasnom období je poverená vykonávať funkciu zástupcu riaditeľa RNDr. Mária Jaškaničová.

      Ku koncu školského roka 1997/98 získalo na gymnáziu maturitu spolu 1497 študentov. Celkove za 62 rokov existencie školy získalo maturitu 2485 študentov. A okrem denného má aj vyše 250 absolventov, ktorí študovali popri zamestnaní formou večerného štúdia.

      Za toto obdobie svojej existencie svidnícke gymnázium dosiahlo viacero úspechov. Spomenieme z nich aspoň niektoré. V 60. - 80. rokoch na škole existoval spevácko - tanečný súbor Radosť, ktorý vystupoval na rôznych okresných akadémiách, na obvodných festivaloch a, samozrejme, na Slávnostiach kutúry Rusínov - Ukrajincov vo Svidníku. V 70. rokoch tento súbor úspešne viedol Mgr. Michal Popovič, vtedy zástupca riaditeľa školy, neskôr krajský školský inšpektor v Košiciach. Od roku 1976 súbor viedol RNDr. A. Berežňák.

      Úspechy sme dosiahli vo vtedajšej súťaži Melódie priateľstva, keď v roku 1987 naša žiačka, členka súboru Miroslava Hnatová obsadila 1. miesto v celoslovenskom kole. Ešte predtým veľmi známou speváčkou súboru bola žiačka Ľ. Hvizdová. Úspešne školu reprezentovali žiačky M Hnatová a E. Guttová v súťaži Makovická struna.

      Veľmi pekné výsledky dosahovali naši žiaci aj v olympiádach. Boli úspešnými riešiteľmi krajského kola v matematickej, fyzikálnej, biologickej, zemepisnej olympiáde a v programovaní. Avšak také výraznejšie výsledky boli dosahované v chemickej olympiáde. Napríklad v školskom roku 1988/89 žiak nášho gymnázia Mikuláš Rodák v chemickej olympiáde A kategórie obsadil v krajskom kole 1. miesto a na celoštátnom (bývala ČSSR) kole obsadil veľmi pekné 8. miesto. Chemické olympiády úspešne viedol na našej škole prof. Štefan Čekan.

      Výrazné úspechy v minulosti dosiahli naši žiaci v olympiáde z ruského jazyka - Ľ. Hvizdová - 3. miesto, T. Pavľučuková - 2. miesto v celoslovenskom kole v roku 1986. Pekné úspechy v minulosti dosiahli žiaci v súťaži Puškinov pamätník. Žiačka Čarná v tejto súťaži v roku 1980 obsadila v celoslovenskom kole 2. miesto. Úspešnou v tejto súťaži na celoslovenskom kole bola aj žiačka Luciková (r.1984) a žiačka Sentipalová (r.1987) 2. miesto.

      V súťaži HK v prednese poézie žiačka Daniela Šalatová obsadila v krajskom kole veľmi pekné 2. miesto.

      V prednese poézie a prózy ukrajinskom jazyku viackrát naši žiaci obsadili 1. miesta na Festivale umeleckého slova O. Duchnoviča v Medzilaborciach. Poslednou víťazkou v roku 1998 v prednese poézie bola Martina Šimková žiačka 1.A, ktorá bola zároveň vyhlásená za najlepšiu recitátorku. V prednese prózy obsadila pekné 2. miesto Katarína Hvizdová.

      V 60. - 70. rokoch gymnazisti, pravda nepravidelne, vydávali školský časopis pod názvom Poddukelské kvety. Posledné číslo tohoto časopisu vyšlo v roku 1981.

      Neodmysliteľnou súčasťou života nášho gymnázia v minulosti bola brigádnická činnosť. Každý rok v mesiaci septembri boli zemiakové brigády na vtedajších JRD. Veľa rokov našim patronátnym družstvom bolo JRD v Okruhlom. Ďalej to boli brigády v štátnych lesoch pri zalesňovaní, v lesoparku a inde.

      Zvlášť veľký záujem zo strany žiakov bol o trojtýždňové brigády v Nemecku (bývala NDR) na LPG(P) Fruhgemusezentrum Drážďany - Radebeul. Žiaci tam chodili 17 rokov. Mali možnosť nielen spoznať Drážďany, ale vždy navštíviť aj Berlím, Meisen, zdokonaliť sa v konverzácii v nemeckom jazyku. Brigády sa obyčajne organizovali cez prázdniny v mesiaci júl. Žiaci pracovali v skleníkoch a na poli pri výsadbe a pestovaní zeleniny.

      Typickou stránkou, súčasťou života Gymnázia DH Svidník bola jeho družobná spolupráca s inými školami tohto typu. V minulosti mala naša škola družobné styky s Gymnáziom Hnúšťa, s Gymnáziom Krompachy, s Vojenským gymnáziom Moravská Třebová, s Vojenským gymnáziom v B. Bystrici, s Gymnáziom Stropkov, s Gymnáziom v Medzilaborciach a inými školami.

      V druhej polovici 80. rokov sa ťažisko družobnej činnosti presúva na zahraničné školy. Družobná činnosť naberá na intenzite. Najstaršou družobnou školou gymnázia je Lýceum M. Kopernika v Krosne - v Polsku. Už pri príležitosti 25. výročia osláv nášho gymnázia v roku 1973 bol na týchto oslavách prítomný riaditeľ Lýcea v Krosne Jozef Kuča. Je to škola s bohatou tradíciou (s vyše 900 žiakmi). Uskutočnili sa viaceré návštevy vedenia našej školy a ďalších profesorov v Krosne za účelom výmeny skúsenosti z pedagogickej praxe a našich žiakov na ich volejbalovom turnaji. V máji 1988 navštívil našu školu riaditeľ Lýcea v Krosne Aleksander Nowak aj s ďalšími učiteľmi a žiakmi. V mesiaci októbri 1988 pri príležitosti Dňa učiteľov navštívila Lýceum v Krosne delegácia našej školy.

      Intenzívne družobné styky udržiavala a udržiava dodnes naša škola so Strednou školou 1 v Rachove (Zakarpatská oblasť Ukrajiny). Tu treba povedať, že Gymnázium DH Svidník najprv malo družobné styky so Strednou školou 2 v Rachove. Dohodu na družobné styky so Strednou školou 1 uzatvoril Mgr. Michal Hnat, vtedajší riaditeľ gymnázia. Táto družba je doposiaľ najintenzívnejšia. Okrem vedenia školy sa na nej veľkou mierou podieľali a podieľajú Mgr. Š. Čobirka, PhDr. E. Hirjak. V posledných rokoch ich účasť na volejbalovom turnaji u nás prispieva k jeho vyššej kvalite.

      Najmladšou družobnou školou nášho gymnázia bola Erweiterte Oberschule " W. Komarow" z Elsterwerdy v bývalej NDR. Družba sa začala v septembri 1985. Po návštevách vedenia školy EOS z Elsterwerdy pod vedením jej riaditeľa Hansjurgena Burgera, zástupcu školy Horsta Paulicka a ďalších u nás, nasledovala návšteva delegácie našej školy (M. Hnat, RNDr. M. Polaček, RNDr. A. Berežňák, A. Berežňáková) do Elsterwerdy. Po vzájomných návštevách nasledovalo podpísanie dohody o družobných stykoch a neskôr aj jej realizácia.

      Medzi prvých absolventov nášho gymnázia patril prof. našej školy Štefan Šlepecký, ktorý na tejto škole pôsobil od r.1955, od r.1957 učila na našej škole prof. Anna Zozuľaková, od r. 1959 prof. Vasiľ Gajdula, od r. 1963 PaedDr. Ján Magdziak, od roku 1965 PaedDr. Michal Čobirka a od r. 1966 Štefan Čekan. Okrem J. Magdziaka a PaedDr. Michala Čobirku, ktorí sú nebohí, všetci títo profesori sú na dôchodku. Ďalší profesori prišli na školu po r. 1970 a neskôr.

      Pri hodnotení práce a výsledkov školy za 70 rokov jej existencie možno konštatovať, že vo všetkých etapách rozvoja vyorala hlbokú brázdu na poli výchovy a vzdelania. Jej história je bohatá. Nie je možné ju vystihnúť na takomto malom priestore.

      Naším cieľom je, aby každý náš absolvent a čitateľ mal aspoň základné vedomosti o svojej škole a aby aspoň trošku poznal históriu jej vzniku a priebeh jej života. Lebo z toho, čo sa udialo, môžeme sa aj poučiť.

      Záverom sa žiada vysloviť vrúcne poďakovanie všetkým tým, ktorí sa pričinili o založenie školy, všetkým jej riaditeľom a taktiež všetkým učiteľom, ktorí tu pôsobili a pôsobia a ktorí napriek neľahkým podmienkam v minulosti a súčasnosti zostali verní svojmu učiteľskému povolaniu.