Základné info

Názov projektu: Potreba vedomostnej spoločnosti rovná sa kvalitná príprava
 
   
ITMS kód projektu: 26110130506
   
Kód Výzvy: OPV-2011/1.1/07-SORO
   
Operačný program: Vzdelávanie
   
Spolufinancovaný: Európsky sociálny fond a Štátny rozpočet Slovenskej republiky
   
Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
   
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
   
Trvanie projektu: január 2013 – november 2014

 

Cieľ projektu:

Skvalitnenie vzdelávania smerom k rozvoju kľúčových kompetencií žiakov pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

Špecifické ciele projektu:

  1. Inovovať vzdelávanie k rozvoju kľúčových kompetencií žiakov pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.
  2. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov potrebné k premene tradičnej školy na modernú.

Cieľová skupina:

Pedagogickí zamestnanci a žiaci Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku.

Projekt sa realizuje v predmetoch:

  • slovenský jazyk a literatúra,
  • anglický jazyk,
  • nemecký jazyk,
  • biológia,
  • chémia,
  • fyzika,
  • informatika.