Trasou karpatských bylín pri hľadaní rastliny „telekia speciosa“

Opis mikroprojektu

Vzhľadom na rastúci význam ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva a zodpovednosti za vzdelávanie detí, mládeže a budúcich generácií vidíme potrebu prijať vhodné opatrenia na podporu ochrany a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva.

 

Poľsko-slovenský projekt s názvom „Trasou karpatských bylín pri hľadaní rastliny „telekia speciosa“ bude realizovaný I. Liceom Ogólnokształcącim v Poľskom Rzeszowe a Gymnáziom DH vo Svidníku na Slovensku.

Doba realizácie:  01.09.2018 – 31.08.2019

 

Hlavný cieľ mikroprojektu

Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie trvalo udržateľného využívania prírodného a kultúrneho dedičstva Karpatského regiónu pre sociálno-ekonomický rozvoj poľsko-slovenských hraníc šírením poznatkov o karpatských bylinách a tradičných miestnych produktoch na báze bylín. Hlavný cieľ sa bude realizovať prostredníctvom nasledujúcich špecifických cieľov:

 

Špecifické ciele mikroprojektu:
1. Zvyšovanie povedomia o životnom prostredí a popularizácia environmentálnych postojov obyvateľov v pohraničnej oblasti, najmä mládeže, prostredníctvom prezentácie bohatstva prirodzene sa vyskytujúcich karpatských bylín a ich hospodárskeho a kultúrneho významu.
2. Zlepšenie využívania prírodných a kultúrnych zdrojov v pohraničných oblastiach prostredníctvom podpory tradičných rastlinných výrobkov na báze bylín - potravinárskych, liečivých a kozmetických.
3. Rozvoj karpatského cestovného ruchu - popularizácia nových turistických destinácií spojených s prírodnými bylinami vytvorením turistického produktu "Trasou karpatských bylín".

Cieľové skupiny:
1. Školská mládež z poľsko-slovenskej hraničnej oblasti, najmä žiaci stredných škôl.
2. Obyvatelia pohraničia, ktorí majú potenciálny záujem o rozvoj bylinných prírodných zdrojov.
3. Turisti, ktorí sa zaujímajú o miestne prírodné zdroje a navštevujú miesta výskytu karpatských bylín.