Oznamy pre študentov

Informácie pre maturantov.

V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 23. apríla 2020 (bod 4.3) po prerokovaní v predmetových komisiách a pedagogickej rade určujem skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu:

 • slovenský jazyk a literatúra, seminár zo slovenského jazyka a literatúry,
 • anglický jazyk, konverzácia v anglickom jazyku,
 • ruský jazyk,
 • dejepis, seminár z dejepisu,
 • občianska náuka, spoločenskovedný seminár,
 • geografia, seminár z geografie,
 • matematika, seminár z matematiky,
 • informatika, programovanie,
 • fyzika, seminár z fyziky,
 • chémia, seminár z chémie,
 • biológia, seminár z biológie.Svidník 04.05.2020

RNDr. Ján Rodák

riaditeľ školyMilí študenti.

Vzhľadom na pokračujúce prerušenie vzdelávania v školách a školských zariadeniach začneme v pondelok 20. apríla 2020 s online vzdelávaním prostredníctvom aplikácie Cisco Webex Meetings. Odporúčame Vám preto nainštalovať si aplikáciu na používanie uvedeného systému do Vášho počítača, notebooku, tabletu či mobilu. Návody na inštaláciu nájdete na nižšie uvedených odkazoch.

- návod na inštaláciu aplikácie Cisco Webex Meetings na PC, resp. notebooku

- návod na inštaláciu aplikácie Cisco Webex Meetings na mobilných zariadeniach a tabletoch

Poznámka: Aplikáciu na tabletoch a mobiloch je nutné mať nainštalovanú, na PC a notebookoch je možná komunikácia aj vo webovom prehliadači (bez inštalácie aplikácie).


Úhrada stravy v školskom roku 2019/2020

Aj v školskom roku 2019/2020 sa budú stravné lístky uhrádzať

trvalým príkazom v banke alebo internetbankingom,

vždy mesiac vopred - do 26 dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac:
1. – 3. ročník od 20. – 26. augusta 2019 do 20. – 26. mája 2020,

4. ročník od 20. – 26. augusta 2019 do 20. - 26. marca 2020.
Žiaci štvrtého ročníka budú uhrádzať stravné lístky za mesiac máj, jún 2020 šekom (po dohode s vedúcim ŠJ, prípadné preplatky budú vrátené na účet stravníka).

SUMA: 22,68 €

Číslo účtu: IBAN: SK 37 8180 0000 0070 0051 5508

Stravu je potrebné odhlásiť osobne 24 hodín vopred alebo telefonicky na číslo 054/75 21 036.

Stravné lístky na september si môžu študenti vyzdvihnúť už v auguste u vedúceho ŠJ.

Ján Dančišin
vedúci ŠJ