Oznamy rodičom

Úhrada stravy v školskom roku 2019/2020

Aj v školskom roku 2019/2020 sa budú stravné lístky uhrádzať

trvalým príkazom v banke alebo internetbankingom,

vždy mesiac vopred - do 26 dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac:
1. – 3. ročník od 20. – 26. augusta 2019 do 20. – 26. mája 2020,

4. ročník od 20. – 26. augusta 2019 do 20. - 26. marca 2020.
Žiaci štvrtého ročníka budú uhrádzať stravné lístky za mesiac máj, jún 2020 šekom (po dohode s vedúcim ŠJ, prípadné preplatky budú vrátené na účet stravníka).

SUMA: 22,68 €

Číslo účtu: IBAN: SK 37 8180 0000 0070 0051 5508

Stravu je potrebné odhlásiť osobne 24 hodín vopred alebo telefonicky na číslo 054/75 21 036.

Stravné lístky na september si môžu študenti vyzdvihnúť už v auguste u vedúceho ŠJ.

Ján Dančišin
vedúci ŠJ


Úvoľňovanie žiakov z vyučovania

Na jeden deň uvoľňuje žiaka z vyučovania triedny učiteľ. Na dobu dlhšiu než jeden deň je žiak uvoľnený z vyučovania riaditeľom školy po konzultácii s triednym učiteľom. Žiadosť musí byť doručená najmenej 2 pracovné dni pred začiatkom predpokladanej neprítomnosti triednemu učiteľovi. Po návrate si žiak do 5 pracovných dní musí dobrať zameškané učivo a odovzdať všetky potrebné zadania.
Tlačivo žiadosť o uvoľnenie z vyučovnia ... prosíme rodičov, aby pri žiadaní o uvoľnenie svojich detí z vyučovania používali toto tlačivo (aktualizované 07.02.2020).

Vedenie školy

 


Elektronická triedna kniha

Vážení rodičia.

Od septembra sme pristúpili k používaniu elektronickej triednej knihy (ďalej ETK). ETK v plnej miere nahrádza klasickú triednu knihu a jej používanie by nám malo uľahčiť administratívnu prácu učiteľov. Zároveň to umožňuje rodičom mať informácie o známkach, dochádzke, domácich úlohách, preberanom učive, rozvrhu či suplovaní prístupné do pár minút po ich zadaní učiteľom do ETK. Všetky súpomínané informácie môžete získať po prihlásení na webovú stránku www.gdh.edupage.sk, alebo ak vlastníte niektoré z "chytrých" zariadení (mobil, tablet a pod.), tak aj prostredníctvom mobilnej aplikácie EduPage. Viac o aplikácii a odkaz na stiahnutie na stránke www.mobile.edupage.org.