Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice

Gymnázium DH je partnerskou školou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Naša škola je jednou zo škôl, ktoré získali status Partnerská škola Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.
Certifikát o udelení statusu odovzdal riaditeľovi školy RNDr. Jánovi Rodákovi dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ doc. RNDr. Gabrielov Semanišin, PhD. dňa 20.10.2016 na plenárnom zasadnutí združenia rodičov.

Cieľom partnerstva nášho gymnázia a Prírodovedeckej fakulty je:

  • podporovať aktivity v oblasti spoločných záujmov PF a partnerskej školy a spoločne presadzovať ich naplnenie,
  • skvalitňovať výučbu a zvyšovať atraktivitu prírodovedného, matematického a informatického vzdelávania,
  • podporovať účasť študentov na predmetových súťažiach, olympiádach a rozvíjať prácu s talentovanou mládežou,
  • skvalitniť kariérne poradenstvo v oblasti prírodovedných disciplín, matematiky a informatiky a pomôcť študentom pri výbere štúdia na vysokej škole,
  • napomáhať študentom pri prechode na VŠ,
  • prezentovať výsledky vedeckej a pedagogickej práce zamestnancov PF smerom k verejnosti,
  • zvyšovať povedomie o kvalitatívnych vlastnostiach PF UPJŠ medzi žiakmi stredných škôl,
  • prispievať k znižovaniu odlivu vedomostného kapitálu z východného Slovenska.

Certifikát partnerskej školy

Viac info na stránkach Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.