Výberové konanie

Riaditeľ Gymnázia duklianskych hrdinov, Komenského 16, 089 01 Svidník


prijme do pracovného pomeru
učiteľa s aprobáciou anglický jazyk

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú, zastupovanie počas výkonu verejnej funkcie kmeňového zamestnanca, od 01.12.2018

Požadovaná kvalifikácia (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa s aprobáciou anglický jazyk

Ďalšie požiadavky:

 • znalosť práce s PC
 • komunikatívnosť, flexibilita

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom
 • profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace - platí len pre prijatých uchádzačov

 

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „výberové konanie ANJ“ posielajte na adresu školy  v termíne do 22.11.2018 (termín doručenia) alebo e-mailom na nižšie uvedenú adresu.

 

 

Adresa školy:

Gymnázium DH
Komenského 16
089 01 Svidník

Kontakt:

 

 • tel.: +421 54 788 25 62, mobil +421 903 797566
 • email: riaditel@gdh.sk

 

Poznámka:

 

 •  akceptované budú aj evidované žiadosti podané v roku 2018, ak záujemcovia v určenom termíne telefonicky alebo mailom potvrdia svoj záujem o ponúkané miesto,
 • vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.