Základné Info

 

Názov projektu: Implementácia IKT do školského vzdelávacieho programu
ITMS kód projektu: 26110130268
Kód Výzvy: OPV-2008/1.1/04-SORO
Operačný program: Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Trvanie projektu: október 2009 – marec 2011
Cieľ projektu: Vytvorenie a implementácia školského vzdelávacieho programu, ktorý dokáže s využitím inovačných foriem a metód výučby flexibilne reagovať na požiadavky spoločnosti a pripraviť absolventov na ďalšie celoživotné vzdelávanie.
Špecifické ciele projektu: 1. Tvorba a overenie nového vzdelávacieho programu, využívajúceho nové formy a metódy výučby.
2. Zostavenie multimediálnej učebne.
3. Príprava pedagogických zamestnancov na implementáciu inovačných foriem a metód vzdelávania z nového školského vzdelávacieho programu do vyučovacieho procesu.
Cieľová skupina: Pedagogickí zamestnanci a žiaci Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku
Projekt sa realizuje v predmetoch: - slovenský jazyk a literatúra,
- anglický jazyk a literatúra,
- nemecký jazyk a literatúra,
- ruský jazyk a literatúra,
- chémia,
- geografia,
- biológia,
- dejepis,
- náuka o spoločnosti-
Prínos pre školu: - nová multimediálna učebňa, 45 notebookov, 2 dataprojektory, interktívne systémy,
- didaktické pomôcky pre jednotlivé predmety,
- E – learningový vzdelávací portál a zabezpečenie jeho implementácie.