Zmluvy 2019

Dátum Dodávateľ/Partner Popis
     
18.12.2019 Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, Bratislava Poistná zmluva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - ŠJ
     
10.12.2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/333/2019
     
03.12.2019 Cirkevná základná škola sv. Juraja vo Svidníku Zmluva o nájme nebytových priestorov
     
27.09.2019 osobnyudaj.sk s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
     
16.09.2019 SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Príloha II k zmluve č. 2019-1-SK01-KA229-060736_1
     
16.09.2019 SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Zmluva o poskytnutí grantu č. 2019-1-SK01-KA229-060736_1
     
14.03.2019 BTS-PO, s.r.o. Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP a výkon PZS
     
14.03.2019 Peter Gula Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre služby PO
     
25.01.2019 Kooperativa poisťovňa a.s. Poistenie majetku - školská jedáleň
     
19.01.2019 MEDIINVEST Consulting, s.r.o. Zmluva o vypracovaní žiadosti o NFP
     
18.01.2019 UMB Banská Bystrica Zmluva o pedagogickej praxi č.2
     
11.01.2019 UMB Banská Bystrica Zmluva o pedagogickej praxi
     
     
02.01.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby